Leden Nederland Crowdfunding presenteren reële netto rendementscijfers

09-05-2019

Woensdag 8 mei 2019 publiceerde het FD op de voorpagina een artikel over de crowdfundsector. Daarin wordt de suggestie gewekt alsof crowdfundplatforms aan investeerders verkeerde verwachtingen voorspiegelen door te gunstige rendementen te publiceren.

Voor leden van de branchevereniging Nederland Crowdfunding geldt dat het investeerders glashelder is dat zij investeren in een lening aan een ondernemer. Dat hiermee kosten gemoeid zijn voor het beheer van het crowdfundplatform, wat deze bedragen en dat deze ondernemer risico loopt, wat gevolgen kan hebben voor het rendement op de investeringen. De crowd van deze platforms kiest bewust voor een investering met een risico, verantwoord mits de investeerders goed spreiden over een groter aantal projecten. Dat hiervoor animo is, bewijzen de groeicijfers die de markt maakt.

Natuurlijk ontstaan er ook achterstanden, maar onze leden herkennen het beeld niet dat hierin een toename zou zijn. Dagelijks werken de platforms door goede kredietanalyses, beheer van de actieve portefeuille en de aandacht voor spreiden van investeringen, aan het beperken van de risico’s voor investeerders. Daarmee kan echter niet worden voorkomen dat er ondernemers zijn die niet in staat zijn de lening terug te betalen.

Sinds enkele jaren heeft onze vereniging een gedragscode. Hierin is bewust de afspraak gemaakt dat platforms zelf de keuze hebben of zij een nettorendement percentage vermelden op hun website. Maar als zij dit doen, dan is de berekening daarvan voor alle leden conform uniforme spelregels. Achtergrond van deze keuze is dat enkel een netto rendementscijfer voor een jong platform niet zo relevant is. Platforms bouwen over de jaren ervaringen op met ondernemers die in gebreke blijven bij de verplichtingen van de aangegane lening. Pas na verloop van enige tijd worden deze cijfers relevant voor de portefeuille als geheel en krijgen zij toegevoegde waarde voor de beoordeling van de prestaties van een platform.

Leden die een netto rendementspercentage op de homepage publiceren, presenteren overigens realistische cijfers: 2,31%; 3,81% en 6,37%.

De branchevereniging en haar leden (Collin Crowdfund, Funding Circle, Horeca Crowdfunding, Knab Crowdfunding en Oneplanetcrowd) hechten aan verdere verbetering van de professionaliteit en de transparantie in onze sector. Vandaar dat wij het onderwerp nettorendementen al enige tijd geleden hebben geagendeerd in ons overleg met de AFM. Wij maken graag afspraken die de transparantie in de sector bevorderen. In het belang van de investeerders, de ondernemers en crowdfundplatforms.

 

Bovenstaand bericht is als ingezonden stuk aangeboden aan de redactie van het FD, als reactie op het volgende artikel: https://fd.nl/ondernemen/1300229/crowdfundingplatforms-spiegelen-te-gunstige-rendementen-voor

Robbert Loos directeur Nederland Crowdfunding

02-04-2019

Robbert Loos is directeur van branchevereniging Nederland Crowdfunding geworden. Met zijn benoeming onderstreept de vereniging haar wens de sector verder te professionaliseren en te laten groeien. Voorzitter van de branchevereniging Jeroen ter Huurne geeft aan: “Crowdfundplatforms staan klaar om ondernemen in Nederland mogelijk te maken. MKB ondernemers én investeerders vinden steeds beter de weg naar deze vorm van financiering. De vereniging gaat zich nog nadrukkelijker inzetten om ruimte te maken voor deze financieringsvorm.”

Maartje Geels/FirmaFoto

Nederland vindt steeds beter haar weg naar vormen van complementaire financiering. De crowdfundsector speelt daarin een belangrijke rol. “Robbert was al even betrokken bij onze vereniging”, aldus voorzitter Ter Huurne, “met zijn benoeming tot directeur zal de focus van Nederland Crowdfunding nog meer worden gelegd op verdere groei van de markt.”

Meer MKB ondernemen mogelijk maken
Robbert Loos (1979) heeft ruime ervaring op het gebied van belangenbehartiging, stakeholdermanagement en positionering van organisaties en beschikt door zijn werkzaamheden voor bedrijven en verenigingen in diverse branches over een stevig netwerk in Den Haag. “Met de leden ga ik aan de slag om de positie van crowdfinance in de markt voor financiering van het MKB verder uit te bouwen. Ik kijk uit naar de samenwerking met de stakeholders in de markt”, aldus Robbert.

Ledengroei
De branchevereniging is in gesprek met mogelijke nieuwe leden. “Groei in ledenaantal is geen doel op zich”, zegt Robbert. “We staan open voor kwalitatief goede platforms die met ons verder willen bouwen aan de professionalisering van de markt”. De vereniging werkt al enige jaren met een gedragscode waar alle leden aan dienen te voldoen en geeft hiermee richting aan de ontwikkeling van kwaliteit in de crowdfundmarkt.

Nieuwe website
Een nieuwe website vormt het uithangbord voor de vereniging. “Op onze website www.nederlandcrowdfunding.nl dragen wij uit waar de branchevereniging voor staat”, aldus Robbert. “Hier is onze gedragscode te vinden en nieuws over de sector”.

AFM: Crowdfundingplatformen verbeteren hun informatieverstrekking

28-02-2019

Crowdfundingplatformen in Nederland met een vergunning of ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden hebben hun informatieverstrekking aan investeerders flink verbeterd. Dit geldt vooral voor informatie over betalingsachterstanden en de projectinformatie op hun website. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van een self-assessment door 47 crowdfundingplatformen.

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2019/feb/crowdfunding-informatieverstrekking

Complementaire financiering wint terrein

28-01-2019

Het gebruik van alternatieve vormen van financiering is in vier jaar tijd bijna verdubbeld. Dit blijkt uit de door het CBS gepubliceerde Financieringsmonitor 2018. De grootste groei heeft plaatsgevonden binnen crowdfunding.

In de Financieringsmonitor 2018 wordt de zoektocht van het MKB naar externe financiering van begin tot eind in kaart gebracht. Uit de monitor blijkt dat andere vormen van financiering dan de traditionele banklening, bedrijfsobligaties en onderhandse leningen, in toenemende mate een alternatief bieden voor het bedrijfsleven. De huidige omvang blijft weliswaar een fractie van de totale financieringsmarkt, waardoor deze alternatieve financieringsvormen een beperkt marktaandeel hebben.

Crowdfunding groeit hard door in 2018

01-01-2019

Ook in 2018 hebben weer meer MKB ondernemers financiering voor hun activiteiten mogelijk gemaakt via crowdfunding. Financiering voor ondernemingen maakt een steeds groter deel uit van het met crowdfunding opgehaalde bedrag. De meest populaire vorm van crowdfunding is een lening. Dit blijkt uit de cijfers die crowdfundingcijfers.nl heeft verzameld.

 

 

Crowdfunding in Nederland 2018

 

EU parlement stemt over crowdfunding regelgeving

28-11-2018

Het Europees Parlement heeft op 5 november 2018 gestemd over regelgeving voor crowdfunding. Hiermee heeft zij een aantal wijzigingen aangebracht op het voorstel dat de Commissie eerder in maart naar buiten bracht. Belangrijke aanpassing die het Parlement doorvoert geeft MKB ondernemers meer ruimte voor crowdfundingprojecten. Waar de Commissie een maximum bedrag van €1 mln per project voorstelde, heeft het Parlement deze grens verhoogd naar €8 mln.

Nederland Crowdfunding is verheugd over deze wijziging van het Parlement. “Het oorspronkelijke voorstel was lager dan de nu in Nederland geldende grens”, aldus voorzitter Jeroen ter Huurne, “goed dat het Parlement zo de ruimte creëert voor MKB financiering” .

http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181105IPR18253/new-eu-rules-to-boost-crowdfunding-platforms-and-protect-investors